Naujienlaiškis

 1. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS
 2. UAB GORDIS internetinėje parduotuvėje

 • Bendrosios nuostatos

 • 1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje UAB GORDIS parduotuvėje.
 • Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.
 • Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į UAB GORDIS internetinę parduotuvę.
 • Registruotis ir pirkti prekes UAB GORDIS internetinėje parduotuvėje  turi teisę tik:
 • -veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • - nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • - juridiniai asmenys.
 •  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes UAB GORDIS parduotuvėje.

 • 2.   Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
 • Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 • 3.  Pirkėjo teisės
 • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 
 • Pirkėjas prekes grąžinti gali kurjerio pagalba - reikėtų susisiekti su aptarnavimo vadybininku el.paštuinfo@gordis.lt.
 •  
 • 4. Pardavėjo teisės
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 
 • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs šiuos apmokėjimo būdus : naudojantis elektronine bankininkyste arba banko pavedimu,nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 • 5.  Pardavėjo pareigos
 • Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  Pasirūpinti, kad Pirkėjo užsakytos prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
 •  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 8 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetiinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
 •   Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
 • Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 • 6. Pirkėjo pareigos
 •  Pirkėjas, naudodamasis internetine UAB Gordis parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Užsiregistravęs internetinėje UAB Gordis parduotuvėje  arba naudodamasis internetine parduotuve be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
 • Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
 • Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 •  Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės UAB Gordis parduotuvės duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti UAB Gordis internetinės parduotuvės administratorių. UAB Gordis  neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės internetinės parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju UAB Gordis turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.

 • 7. Asmens duomenų apsauga
 • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus :
 • jei yra Pirkėjo sutikimas; vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką; jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 • Uždėdamas varnelę ties „Užsisakyti mūsų naujienlaiškį“, Pirkėjas nurodo, kad jis  sutinka, kad Pardavėjui pateikti jo asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiesioginės rinkodaros tikslu. Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo registracijos formoje nurodytu Pirkėjo  elektroniniu paštu.
 • Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
 • Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

 • 8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
 • Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
 • - naudojantis elektronine bankininkyste;
 • - banko pavedimu;
 • - grynaisiais pinigais  pristatymo/atsiėmimo metu;
 • Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai dokumentai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
 • Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

 • 9. Prekių pristatymas
 • Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje UAB Gordis  parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
 • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 • Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:
 • Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 •  Gavęs prekes Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Jeigu Pirkėjas priėmęs siuntą pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų yra grąžinami pinigai už prekę, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Pirkėjai pasiemę siuntas iš LP Express paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti UAB Gordis.

 • 10. Prekių grąžinimas
 •  Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
 • Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu arba el. paštu info@gordis.lt. .
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
 • Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;
 • Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3 punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos; Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, klientui grąžinimas nekainuoja, grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
 • Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik bankiniu pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas klaidingai pateikia arba nepateikia grąžinimui reikalingų duomenų.
 • Prekių grąžinimo paslaugos kaina (paslauga – DPD arba LP Express kurjerio atvykimas ir siuntos paėmimas pirkėjo nurodytu adresu, ir pristatymas į UAB Gordis), išskaičiuojama iš grąžinamos pinigų sumos;
 •  
 • 11. Informacijos siuntimas
 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateiktais duomenimis (telefonu
 • +370 612 37 942 ir el. paštu uabgordis@gmail.com;  info@gordis.lt..

 • 12. Atsakomybė
 • Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
 • Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti,  neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
 • Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus nuostolius.
 •  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 • 13. Baigiamosios nuostatos
 • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 •  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 •  Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •